Partecipa a MeiloguNotizie.net

Sei già registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

"Àndalas de imparu"...pro iscrìere in sardu!

Condividi su:

Facebook nos est mustrende sa naturalesa chi bi ponimus a iscrìere in sardu. Est unu mèdiu de comunicatzione chi nos permitit, prus de cale si siat àteru, de impreare sa limba nostra. Su de pòdere incarcare sas lìteras in su tecladu de s'ordinadore (ma finas sa dispositzione “qwerty” in sos telefoneddos multimediales) e sa possibilidade de “chistionare” cun gente meda, belle comente chi esseremus faeddende, fatzìlitat custa naturalesa. Pro medas est finas unu ispàssiu.

A s'ispissu bidimus chi s'ausèntzia de una alfabetizatzione in sardu nos “obligat” a una iscritura “fonètica”: nos ponimus a iscrìere e parimus faeddende. Ma dae sos primos resurtados de sos cuestionàrios chi amus produidu bidimus chi sos intervistados ischint chi “su sardu non si iscriet comente si faeddat”. E tando tocat de sighire pagas reguleddas pro iscrìere a manera curreta, finas sena iscrìere in Lsc a su 100% (renuntziende, pro fàghere unu esèmpiu, a “fìgiu”, “gente”, “freàrgiu”, “crèsia”, “àrbore” e lassende “fizu”, “zente”, “frearzu”, “cheja”, “àrvure” etc...). Nessi pro como.

Custu gioghitu podet serbire a impitare mègius custa rete sotziale cando detzidimus de iscrìere in sardu. Comintzamus a fraigare una iscritura normale cumpartzida, ca est su primu passu pro àere una limba ufitziale pro cale si siat impreu.

Custas sunt sas vignetas de s'Ufìtziu limba sarda de su Meilogu pro sighire sas règulas ortogràficas de s'iscritura in sardu. Isfògia s'album intreu.

Condividi su:

Seguici su Facebook