Partecipa a MeiloguNotizie.net

Sei già registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Un'annu de Meilogu Notizie

Condividi su:

Meilogu Notizie at lòmpidu un annu. Cun custa otava ringratziamus totus sos letores e chie nos at agiuadu a fraigare una informatzione puntuale dae custu e pro custu territòriu nostru! Gràtzias de coro!

Lompidu l'amus su primu traguardu
die cun die contende custu logu
amus iscritu in italianu e in sardu
cun su meledu e cun su disaogu
Ca at un'istòria manna e de riguardu
dae s'antigòriu a oe su Meilogu
E a totus so letores fitianos
a nde lompere umpare, meda e sanos

Condividi su:

Seguici su Facebook