Partecipa a MeiloguNotizie.net

Sei già registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Cursos de iscritura in sardu

Condividi su:

AVISU PRO SAS COMUNAS DE BORUTA, TIESI E TURALVA

S'Ufìtziu Limba Sarda de sas comunas de Boruta, Turalva e Tiesi est ammaniende unu cursu pro imparare a impitare a manera curreta sas règulas ortogràficas de su sardu.

S'impreu de sa limba sarda in s'iscritura – comente podet bìdere cale si siat impitadore de Facebook – est divenende semper prus mannu ma, a dae chi no amus retzidu una alfabetizatzione a sa limba nostra (che a sa chi imbetzes amus àpidu pro s'italianu), semus sugetos a iscrìere sighende sas literas chi pronuntziamus e, de custa manera, a fàghere una faddina in fatu de s'àtera. In prus, a dae chi ogni bidda at sa pronùntzia sua, semus sugetos a iscrìere in milli versiones renuntziende a àere una sèrie de normas chi andent bene pro totus. Tando tocat de connòschere custas règulas e de las fàghere connòschere pro garantire a sa limba nostra s'impreu in cale si siat mèdiu chi netzèssitat de s'iscritura.

Su cursu at a comintzare in su mese de santugaine, at a durare 20 oras partzidas in deghe letziones e at a èssere in donu.
Su calendàriu e su sèberu de sos logos in ue amus a nos addobiare ant a èssere dados a ischire cunforma a sas iscritziones chi amus a retzire e chi devent arribare intro (e non prus a tardu) de su 18 de cabudanni

In su messàgiu tocat de pònnere: nùmene, sambenadu, edade e bidda de residèntzia. Amus a dare prioridade a sos residentes de sas tres biddas in ue òperat s'Ufìtziu.


AVISU PRO SAS COMUNAS DE ITIREDDU, GIAVE E CHERÈMULE

Sas amministratziones comunales de Itireddu, Giave e Cherèmule  cun s’Ufìtziu de limba sarda, coordinadu dae s’Assòtziu culturale Àndala Noa, ti cumbidant a partetzipare a su cursu de ortografia chi amus a fàghere in  sas  bibliotecas de cada bidda dae cabudanni pro imparare a iscrìere su sardu, segundu sas normas de sa Regione, impitadas in totu sa Sardigna. Ant à èssere fatos a s’indonu a parte de sero a  incuru de s’operadora de s’ufìtziu Lucia Sechi. Su mòdulu pro si marcare est in comune o in sa biblioteca sas dies chi s’ULS  est abertu, in ue si cheres as a pòdere preguntare  cale si siat acrarimentu.

S’idea de su cursu naschet dae sa netzessidade de fàghere a cumprèndere s’importu mannu chi at una limba sarda iscrita e de dare contu de sos profetos de s’impreu de su sardu mescamente pro sos pitzinnos e favorèssere sa connoschèntzia de totu cussu chi si movet a giru de sa limba sarda.
Amus a faeddare de sas origines de su sardu, acrarire sas cajones de sa fisionomia sua,  de sas leges de tutela e fàghere connòschere sos traballos de sa Regione de sos ùrtimos annos.
Amus a faeddare de sas normas ortogràficas de sa LSC impreadas pro s’iscritura e non pro su faeddu, normas essidas a campu dae un’istùdiu mannu chi si collocant in una positzione de mesania intre totu sas variedades locales.  Ant a èssere isseberadas una cantas règulas e ispiegadas.
Non semus torrende a iscola est una manera de istare umpare e de fàghere carchi cosa pro non pèrdere sa limba e s’identidade nostra e s’ùnica manera est de torrare a impitare torra su sardu in onni àmbitu e no solu in domo o cun sos amigos. S’isperàntzia est chi calicunu apat pràghere de partetzipare a custu servìtziu chi sas amministratziones de cada bidda  ant chèrfidu pro totu sa populatzione.

Condividi su:

Seguici su Facebook