Partecipa a MeiloguNotizie.net

Sei già registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Àndala Noa: cuncursu literàriu "Una die in iscola... istòrias de istudentes"

Condividi su:

BORUTA. S’assòtziu culturale “Àndala noa” in s’àmbitu de su progetu “Su sardu, limba de totus limba pro totus”, finantziadu dae s’Assessoradu Regionale de sa Istruzione Pùblica, Benes culturales, Informatzione, Ispetàculu e Isport, promovet su cuncursu “Una die in iscola… istòrias de istudentes” a fines de contare su mundu de s’iscola in Sardigna e de avalorare s’impreu de su sardu e de sas variedades alloglotas in iscola.
Podent leare parte a su cuncursu totu sos istudentes, a sa sola o in grupos de istudentes, de sas ùrtimas tres classes de sas iscolas primàrias de Sardigna. Totus sos chi leant parte a su cuncursu tenent sa possibilidade de presentare unu contu ebbia.
Sos istudentes devent iscrìere unu contu in limba sarda o in sas variedades alloglotas de Sardigna (S’aligheresu, Tataresu, Gadduresu, Tabarchinu), a manu, de non prus de 4 follos de formadu A4.
In s’ùrtima pàgina podent fàghere finas unu disignu chi resumat su contu.
Sos istudentes devent seberare unu de custos temas:

  • - Vida in iscola;
  • - Maistras;
  • - Su/a bidellu/a;
  • - Su recreu.

Pro leare parte a su cuncursu depet èssere cumpilada, in totu sas partes suas, s’ischeda de partetzipatzione apòsita, sutascrita in originale dae una de sas maistras de sa classe.
S’ischeda de partetzipatzione e su contu devent èssere imbiados a s’assòtziu culturale “Àndala noa”, carrera Padre Lanzani, 4 – 07040 Borutta (SS) intro 31 de marzu de su 2014.

Condividi su:

Seguici su Facebook