Partecipa a MeiloguNotizie.net

Sei già registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Eletziones/Pd: Barracciu at fatu su "passu in dae segus"

Su 2 de ghennàrgiu su nùmene de su candidadu nou

Condividi su:

Si Cappellacci s'est presentadu oe a sos eletores suos comente su candidadu ufitziale de su tzentru destra galu non s'ischit chie at a èssere su chi at a ghiare sa coalitzione de tzentru manca. A pustis de s'addòbiu de eris (domìniga) su Pd at torradu a riunire sa Diretzione regionale sua (presente su responsàbile natzionale de sos Entes locales Stefano Bonaccini) pro detzìdere si sighire, o nono, a rispetare su resurtadu de sas primàrias bìnchidas dae Frantzisca Barracciu. Su segretàriu regionale Sìlviu Lai at pregontadu a sa candidada de «fàghere unu passu in dae segus». «Pro su chi pertocat Frantzisca – at naradu Lai – deo li fatzo unu apellu pro chi si pòngiat a beru a dispositzione de sa Diretzione». Su senadore Giuanne Pedru Iscanu at propostu de torrare a rinviare sa Diretzione a s'incras (martis) pro permìtere a Barracciu de si pòdere cunfrontare cun sa segreteria natzionale de su partidu, ma, a pustis de prus de un'ora de pàusa, acò su “passu in dae segus”, de acòrdiu cun sa segreteria natzionale. Como tocat de seberare unu candidadu nou. Su 2 de ghennàrgiu sa Diretzione s'at a torrare a riunire cun cussu obietivu. In s'interi sos indipendentista de Irs ant annotadu infadados sas evolutziones in intro su Pd. «Oe paret chi su problema de su tzentru manca siat su de detzìdere de si presentare a sas eletziones cun sa dirigèntzia de su partidu suta inchiesta o puru su de dare una isprueradedda de cambiamentu faghende fàghere su famadu “passu in dae segus” a sa candidada Barracciu». Pro Irs «peruna dibata benit giuta in antis pro risòlvere sos nodos istruturales chi non permitent a custa terra de essire dae custa crisi». Pro su movimentu de Gavino Sale sos temas sunt sa soberania fiscale, s'energia e sos trasportos.

Condividi su:

Seguici su Facebook