Partecipa a MeiloguNotizie.net

Sei già registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Santu Larentu, su patronu de Bànari in una "moda" de tziu Barore Sassu

Cantada in sa bidda sua s'11 de austu de su 1950

Condividi su:

Un'imperu potente e colossale
chi tenet de su mundu su domìniu
ruet suta sa màglia 'e d'istermìniu
e perdet su podere imperiale.
In s'orrenda tragèdia fatale
est tramontada ogni falsa commèdia
dae s'idolatria alimentada
isvilupada in s'època tremenda.
In sa fatale tragèdia orrenda
est tramontada ogni falsa commedia.
In sa fatale orrenda tragèdia
ogni falsa commedia est tramontada
dae s'idolatria alimentada

In sas capellas e mausoleos
e adorende sas deas e deos
venerende su cultu 'e s'ingannia,
ma su Deus eternu est unu ebia
piedosu, clemente e imparziale.
Su supremu e sovranu tribunale
istituidu in s'imperu romanu
at giudicadu Larentu e punidu
cun ecessu brutale pius estremu.
Su tribunale sovranu e supremu
istituidu in s'imperu romanu.
Su tribunale supremu e sovranu
in s'imperu romanu istituidu
at giudicadu Larentu e punidu,
reu solu de àere assistidu
s'aflita e trista isconsolada zente

Un'imperu potente e colossale
chi tenet de su mundu su domìniu
ruet suta sa màglia 'e d'istermìniu
e perdet su podere imperiale.
In s'orrenda tragèdia fatale
est tramontada ogni falsa commèdia
dae s'idolatria alimentada
isvilupada in s'època tremenda.
In sa fatale tragèdia orrenda
est tramontada ogni falsa commedia.
In sa fatale orrenda tragèdia
ogni falsa commedia est tramontada
dae s'idolatria alimentada

In sas capellas e mausoleos
e venerende sas deas e deos
adorende su cultu e s'ingannia,
ma su Deus eternu est unu ebia
imparziale, piedosu e clemente.
Valerianu, vile indolente
de ànimu cruente e incivile
l'at cundennadu a morte violenta
e lu cunsignat a unu tirannu.
Indolente e vile Valerianu
de ànima cruenta e incivile.
Valerianu indolente e vile
incivile e de ànima cruenta
lu cundennat a morte violenta
e Larentu cun s'ànima cuntenta
afrontat su martìriu orgogliosu.

E tue santu portentosu
custu pòpulu agiua totu cantu
cun sa santa potente manu tua
ca ti festègiat in sa die de oe.
E tue portentosu santu eroe
custu pòpulu agiua totu cantu.
E tue portentosu eroe santu
custu pòpulu totu cantu agiua
cun sa santa potente manu tua
ca ti festègiat in die de oe.
E tue portentosu santu eroe
custu pòpulu agiua totu cantu.
E tue portentosu eroe santu
custu pòpulu totu cantu agiua
cun sa santa potente manu tua
ca ti festègiat de oe in sa die.
E cuntzedende una gratzia a mie
beneighelos totu in generale
chi tenet de su mundu su dominiu
un'imperu potente e colossale.

E già chi ses in su chelu insignidu
de tìtulu 'e santu e onoradu
beneighe s'illustre comitadu
chi custa bella festa at dirigidu.
Beneighe sa terra tribagliada.
Beneighe su pàsculu e laore.
Beneighe su massaiu e su pastore,
s'artista e-i sa classe impiegada.
Beneighe ogni mama e ogni isposa,
ogni babbu, ogni fizu, sorre e frade.
E beneighe s'autoridade
militare, civile e religiosa.
Beneighe s'aflitu tribagliante
in cantieri o in miniera.
Beneighe su poveru emigrante
chi s'agatat in terra istraniera.
Beneighe ancora, assisti e ama
s'òrfanu derelitu pagu sanu.
Si carchi mama su fizu at lontanu
torra su fizu in brazos a sa mama.
Preghendebos fortuna in d'ogni passu
custu saludu est de Barore Sassu

Condividi su:

Seguici su Facebook