Partecipa a MeiloguNotizie.net

Sei già registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Immàgina...

Condividi su:

Immaginende chi potzat pràghere a John...

 

 

 

 

 

 

 

Immàgina chi in chelu
paradisu non b'at
nemmancu su reselu
de infernale terra

Immàgina bivende
gente die cun die

Immàgina s'importu
de no àere làcanas
nemos mortore o mortu
nemos chi pregat

Immàgina·la in paghe
paris pro s'incràs

Naras chi so bisende
ma a sa sola deo non so
nois nos semus aunende
pro fraigare su mundu nou

Immàgina s'ispantu
totu pro totus est
Pro pane non b'at prantu
petzi sorres e frades

Immàgina sa terra
a sa gente sua

Naras chi so bisende
ma a sa sola deo non so
nois nos semus aunende
pro fraigare su mundu nou

 

Condividi su:

Seguici su Facebook