Partecipa a MeiloguNotizie.net

Sei già registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Lastimas e gulpas

de Ànghelu Porcheddu (Bànari)

Condividi su:

Cun custa moda su poeta banaresu Ànghelu Porcheddu at retzidu su de tres prèmios de sa segunda editzione de su prèmiu "Modas" de Silanus. Porcheddu aiat bìnchidu s'editzione de su 2009. Cun sos versos presentados ocannu at mustradu a giurados, cuncorrentes e amantiosos acudidos, s'atualidade de su dolore chi vivent fizos e frades lassados a in segus. Sa premiatzione est ruta in unu momentu de tristura pro more de sa tragèdia de su Canale de Sitzìlia. Unos cantos versos parent nàschidos dae cussu dolore. Acò, inoghe in suta, sa moda intrea.

Lastimas e gulpas

Amigu caru frimmati cun megus
e da' un'ojada a cust'adde terrena
de lagrimas e sambene inciuppida;
mira sos frades chi sun a insegus
chi trazana sa rughe a malapena
in su caminu ispinosu 'e sa vida.
Cun fele sa malasorte accanida
los chinghet cun turmentu e pena forte
chi a s'estremu puntu los custringhet
de supportare pascionu crudele.
Sa malasorte accanida cun fele
los chinghet cun turmentu e pena forte
cun fele s'accanida malasorte
cun turmentu e pena forte los chinghet
chi a su puntu estremu los custringhet
de supportare crudele pascionu
ca viven in revudu e abbandonu
chena perunu consolu e aggiudu,
ca viven in abbandonu e in revudu
chen'aggiunu perunu ne consolu
ca custu mundu surdu a dogni dolu...
clamu e dolore anzenu no intendet.

Primu fiore

Est beru chi s'attattu no cumprendet
de su famidu, istragu e disisperu
ne s'affannu ch'istringhet su sentidu
dende a sos fizos bòidu piattu.
Est beru chi non cumprendet s'attattu
de su famidu istragu e disisperu,
chi s'attattu no cumprendet est beru
istragu e disisperu 'e su famidu,
ne s'affannu ch'istringhet su sentidu
dende piattu bòidu a sos fizos
ca mirendelis sa tristura in chizos
benit mancu de “babbu” sa figura,
mirendelis in chizos sa tristura
sa figura 'e su babbu 'enit mancu
c'anima e coro ponet in iscancu
de sos fizos su piantu a ispramu

Prima retroga

Amigu caru frimmati cun megus
e da' un'ojada a cust'adde terrena
de lagrimas e sambene inciuppida;
mira sos frades chi sun a insegus
chi trazana sa rughe a malapena
in su caminu ispinosu 'e sa vida.
Cun fele sa malasorte accanida
los chinghet cun turmentu e pena forte
chi a s'estremu puntu los custringhet
de supportare pascionu crudele.
Sa malasorte accanida cun fele
los chinghet cun turmentu e pena forte
cun fele s'accanida malasorte
cun turmentu e pena forte los chinghet
chi a su puntu estremu los custringhet
de supportare crudele pascionu
ca viven in revudu e abbandonu
chena perunu consolu e aggiudu,
ca viven in abbandonu e in revudu
chen'aggiunu perunu ne consolu
ca custu mundu surdu a dogni dolu...
no intendet dolore anzenu e clamu.

Segundu fiore

Ruet sa dignidade in su pantamu
de chie onestu in su bisonzu suet
e hat rispettu chie in su ladronzu
s'hat fattu manna sa propiedade.
In pantamu ruet sa dignidade
de chie onestu in su bisonzu suet
sa dignidade in su pantamu ruet
de chie onestu suet in su bisonzu,
e hat rispettu chie in su ladronzu
s'hat fattu sa propiedade manna
cun onore l'abberin dogni gianna
e sa cadrea prus alta l'offerin,
cun onore dogni giann al'abberin
e l'offerin sa cadrea prus alta,
e sentza irgonza ne peruna falta
gosat su fruttu 'e s'anzenu suore.

Segunda retroga

Amigu caru frimmati cun megus
e da' un'ojada a cust'adde terrena
de lagrimas e sambene inciuppida;
mira sos frades chi sun a insegus
chi trazana sa rughe a malapena
in su caminu ispinosu 'e sa vida.
Cun fele sa malasorte accanida
los chinghet cun turmentu e pena forte
chi a s'estremu puntu los custringhet
de supportare pascionu crudele.
Sa malasorte accanida cun fele
los chinghet cun turmentu e pena forte
cun fele s'accanida malasorte
cun turmentu e pena forte los chinghet
chi a su puntu estremu los custringhet
de supportare crudele pascionu
ca viven in revudu e abbandonu
chena perunu consolu e aggiudu,
ca viven in abbandonu e in revudu
chen'aggiunu perunu ne consolu
ca custu mundu surdu a dogni dolu...
no intendet clamu 'e anzenu dolore.

Ultimu fiore

Custa vida dat pena e malumore
prite dende ben'e mal'est ingiusta
e giudichende no est parinale
sos fizos chi passan s'adde terrena.
Custa vida dat malumore e pena
prite dende ben'e mal'est ingiusta,
dat pena e malumore vida custa
prit'est ingiusta dende ben'e male
ca giudichende no est parinale
sos fizos ch'in s'adde terrena passan.
Tzertos in vida, sas dies cumassan
solu 'e oras de lughe chena umbraghe,
tzertos in vida cumassan in paghe
chen'umbraghe, solu oras de lughe,
invece ateros trazana sa rughe
in s'iscuru de s'inferru terrenu.

Finitia

Mundu de ingiustitzia pienu
de vilesa, asuria e violentzia
ch'avvelenan sa tanca 'e sa cuscientzia
prite 'e agros sentidos la pienan,
sa tanca 'e sa cuscentzia avvelenan
ca la pienan de agros sentidos
e siccan sos ch'in coro fioridos
fin profumados de paghe e amore
e in su rattu ch'hat suttu su diore
fit s'ispera de dare dulche fruttu
e su rattu chi su fiore hat suttu
de dare dulche fruttu fit s'ispera
pro sighire s'amena caminera
cun sonnios e bramas in su coro.
Ma tottu su chi lughet no est oro
naran, ca s'oro non faghet ruinzu
e cando s'idet debile lughinzu
est solu una lumera inganniosa
chi no ispannat sa notte oscurosa
a frades ruttos in s'adde metzana
de custa debile esistentzia umana
ch' 'endidores de morte los han giuttos;
a frades in s'adde metzana ruttos
e giuttos da 'endidores de morte
chi, pro gulpa insoro e de sa sorte
prosighin cun istragos sempre in chertu
in sa barca 'e sa vida in iscussertu:
in mesu mare chena lughe in prua
ue mortores cun s'anima crua
a milli males abbertu han da gianna
a odios, a gherras, ludu e lua
chi che furridos bentos de antua
iscurigan su coro a die manna
a tzertos frades chi sorte tiranna
los hat istrintos in sa franca sua,
e non potende pius leare fua...
Biden sa vida che una cundanna!

Amigu caru abbaida cun megus:
cantos fizos e frades b'hat a insegus.

Condividi su:

Seguici su Facebook