Partecipa a MeiloguNotizie.net

Sei già registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Sa primu die de s'annu

de Pablo Neruda

Condividi su:

Sa primu die de s'annu
la distinghimus dae sas àteras
comente chi esseret unu cadditu
diversu dae totus sos caddos.
L'adornamus sa conca cun unu nastru,
li ponimus sonàllios colorados in su tzugru,
e a mesunote andamus a lu retzire
comente chi esseret unu esploradore
chi falat dae unu isteddu.
Che a su pane, assimìgiat a su pane de eris.
Che a un'aneddu a totus sos aneddos.
Sa terra at a acollire custa die
dorada, grisa, tzeleste,
l'at a ispàrghere in sos montigros,
l'at a infùndere cun fritzas de abba trasparente
e posca, l'at a imboligare in s'umbra. 
Ma,
ghenna minore de s'ispera,
die noa de s'annu,
mancari chi tue sias pretzisu a sos àteros
che a cada àteru pane,
nos preparamus a ti bìvere in àtera manera,
nos preparamus a mandigare, a frorire, a isperare.

Condividi su:

Seguici su Facebook